Skip to main content

Privacyreglement van Leefstijl Expertise Centrum Assen

Uw persoonsgegevens en uw privacy in het Leefstijl Expertise Centrum Assen

Privacy reglement Leefstijl Expertise Centrum Assen (LECA)

 

Algemeen 

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze  

wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van  wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG. 

 

Onze bedrijf

In ons bedrijf kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden zoals: 

 • NAW- en gezondheidsgegevens
 • BSN nummer
 • E-mail, telefoonnummer en geboortedatum 

Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen helpen en nodig voor het financieel afhandelen. 

 

De plichten van de praktijk 

LECA is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking  van persoonsgegevens die in het centrum plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet het centrum als volgt: 

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  •  voor de dienstverlening;
  •  voor doelmatig beheer en beleid;
  •  voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
  • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. 
 • Alle medewerkers binnen LECA hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. 
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede dienstverlening.

Uw rechten als betrokkene

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). 
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een  schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden 

De medewerkers van LECA hebben de verplichting vertrouwelijk met  uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de medewerker voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van  een derde. 

Privacyreglement AVG Leefstijl Expertise Centrum Assen versie 2022-1