Skip to main content

Algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden

Algemene voorwaarden/betalingsvoorwaarden

Leefstijl Expertise Centrum Assen

Algemene voorwaarden  Leefstijl Expertise Centrum Assen 

Het Leefstijl Expertise Centrum Assen (LECA) is een onderdeel van de maatschap Van der Knaap en Postmus (FKP). Het kvk nummer is 1154539.

De directie van FKP heeft onderstaande leverings- en betalingsvoorwaarden vastgesteld. In deze voorwaarden wordt onder FKP/LECA verstaan alle aangesloten vestigingen.

Artikel 1. Algemeen

  1. Op alle door LECA gesloten overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.
  2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van producten en diensten door LECA aan cliënt en/of de opdrachtgever inzake onderzoek, training, voorlichtingen en diensten en alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen.
  3. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze schriftelijk door LECA zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst.
  4. Voor de totstandkoming van een overeenkomst zal aan de opdrachtgever een exemplaar van de algemene voorwaarden worden overhandigd c.q. toegezonden via patiëntportaal.
  5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
  6. LECA behoudt zich het recht voor om de voorwaarden te wijzigen.

Artikel 2.  Overeenkomst

   1. Een overeenkomst is tot stand gekomen op het moment dat LECA met de uitvoering begonnen is, de opdracht schriftelijk heeft aanvaard en/of de opdracht heeft bevestigd. De datum van bevestiging is bepalend.
   2. Een offerte voor een product of dienst van LECA heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
   3. Gemaakte afspraken voor trainingen, sessies, onderzoeken etc.dienen 24 uur voor de datum van het onderzoek geannuleerd te worden bij de betreffende LECA vestiging. Afspraken voor een interventieprogramma met een duur langer dan twee weken, dienen uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van het programma bij de betreffende LECA vestiging geannuleerd te worden. Afspraken voor een voorlichting of een werkplekonderzoek (op locatie) als ook diensten die een dagdeel of langer in beslag nemen, dienen minimaal 5 werkdagen van te voren geannuleerd te worden. Bij het niet annuleren of niet annuleren binnen de daarvoor gestelde termijn behoudt LECA het recht de gereserveerde tijd in rekening te brengen.
   4. Wanneer een overeenkomst door de cliënt of opdrachtgever voortijdig wordt beëindigd vervallen openstaande facturen niet. Een deel van de interventie, training, onderzoek of voorlichting zal in rekening gebracht worden.
   5. Wijzigingen en/of aanvulling op de overeenkomst kunnen schriftelijk worden overeengekomen.

 

Artikel 3. Diensten

  1. LECA zal zich inspannen om de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving uit te voeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
  2. LECA zal voor vervanging zorgen wanneer uitvoerend personeel verhinderd is de opdracht uit te voeren, behoudens in geval van overmacht.
  3. Alle gevolgen van onjuiste of niet tijdige informatie van opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtgever.
  4. LECA  zal haar diensten binnen de voor gangbare termijn uitvoeren, tenzij anders in de offerte of overeenkomst vermeld.
  5. Een interventie vindt alleen plaats met instemming van de desbetreffende cliënt.
  6. Wijzigingen en/of aanvullingen op de te leveren dienst(en) kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

 

Artikel 4. Verplichtingen opdrachtgever

  1. De wederpartij is gehouden om tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke naar het oordeel van LECA noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de opdracht.
  2. In geval een partij niet aan haar verplichtingen kan voldoen of zij redelijkerwijs kan verwachten hieraan niet te kunnen voldoen, hetzij als gevolg van overmacht, hetzij als gevolg van andere omstandigheden, is deze partij gehouden de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.
  3. In geval van overmacht wordt de nakoming door de betrokken partij van de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding terzake zijn gehouden.
  4. De partij die een beroep doet op overmacht verplicht zich om de oorzaak hiervan, zo snel mogelijk op te heffen.

 

Artikel 5. Prijzen en tarieven

  1. Opdrachtgever is gehouden om de overeengekomen prijzen en tarieven aan LECA te voldoen.
  2. Mocht door een wettelijke regeling er sprake zijn van een kostenstijging voor LECA dan behoudt LECA het recht om de tarieven en prijzen te veranderen per datum inwerkingtreding van de wettelijke regeling.
  3. LECA kan, gezien de algemene loon- en prijsstijgingen, op basis van het jaarlijks totaal indexcijfer van het CBS, de prijzen en tarieven van haar producten en diensten verhogen.

 

Artikel 6. Facturering en betaling

  1. LECA berekent de kosten van onderzoek, training en overige diensten en producten aan de opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen met de opdrachtgever.
  2. De betalingstermijn van de factuur voor de geleverde producten en diensten van LECA is 14 dagen na factuurdatum en het bedrag moet overgemaakt worden naar het op de factuur vermelde rekeningnummer.
  3.  De opdrachtgever is niet gerechtigd om de betalingstermijn op te schorten.
  4. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van hetgeen LECA van hem te vorderen heeft met hetgeen hij meent van LECA te vorderen te hebben.
  5.  Indien de opdrachtgever het oneens is met een onderdeel van de factuur, of de gehele factuur, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet betwiste gedeelte. Indien en voor zover het betwiste gedeelte alsnog verschuldigd blijkt, geldt daarvoor de oorspronkelijke factuurdatum.
  6. Bij gebreke van tijdige betaling is LECA gerechtigd om de overeengekomen dienstverlening op te schorten. Dit laat onverlet de verplichtingen van de opdrachtgever tot betaling van het verschuldigde bedrag.
  7. Alle door LECA gemaakte kosten van invordering van het door opdrachtgever verschuldigde bedrag, gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor kosten van de opdrachtgever.

 

Artikel 7. Klachten en aansprakelijkheid

  1. Wanneer er sprake is van het indienen van een klacht door cliënt en/of opdrachtgever, wordt de betalingsverplichting niet opgeschort. De cliënt en/of opdrachtgever dient LECA en de betreffende LECA vestiging zich zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de klacht.
  2. Voor alle directe schade van de wederpartij, welke op enigerlei wijze verband houdt met het niet nakomen van verplichtingen van LECA uit de opdracht, is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het bedrag dat in rekening is gebracht voor de werkzaamheden waaruit de schade is voortgekomen.
  3. Voor indirecte schade, van welke aard dan ook, verband houdende met de uitvoering van onze werkzaamheden is LECA niet aansprakelijk.

 

Artikel 8. Geheimhouding

  1. LECA zal elke informatie die via de opdrachtgever verkregen is, vertrouwelijk behandelen en zal er zorg voor dragen dat deze informatie niet door derden wordt ingezien, tenzij daar uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor is verleend.
  2. LECA zal een dossier van haar cliënten bijhouden, die zij in het kader van een interventie onderzoekt. Op alle persoonsgegevens, van medische aard of anders, welke deel uitmaken van deze administratie is de wettelijke privacy regelgeving van toepassing.
  3. De cliënt behoudt het recht om op elk gewenst moment inzage te hebben in zijn of haar dossier. Derden kunnen slechts inzage krijgen als door cliënt daar uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor is verleend.

Algemene voorwaarden Leefstijl Expertise Centrum Assen versie 2022-1